Career Opportunity
บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพื่อส่งให้กับบริษัทประกอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ
ต้องการเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัทฯในตำแหน่งดังต่อไปนี้


1. Paint Engineer 1 อัตรา
    - เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
    - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล,
      ไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิคส์,เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - มีประสบการณ์ควบคุมการผลิตงานพ่นสี ทั้งด้าน Robot & manual


2. Maintenance Engineer 1 อัตรา
    - เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
    - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล,,
      ไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิคส์,เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง        
    - มีความรู้ และประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง Line Conveyor
    - มีประสบการณ์ งานซ่อมบำรุงธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์
    


3. Sale Engineer 1 อัตรา
    - เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
    - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,
      เครื่องกล,ไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิคส์,เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - มีประสบการณ์ด้าน Sale ในธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์
    - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี


4. ล่ามภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา
    - เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
    - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น
      หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
    - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
    - สามารถดูแลรับผิดชอบและบริหารจัดการงานด้านการสื่อสาร
      การประชุมและจัดทำเอกสารรายงานได้เป็นอย่างดี


5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล 1 อัตรา
    - เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
    - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สถิติ, สถิติประยุกต์
    - มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และ การนำเสนอ 


6. เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ  2 อัตรา
    - เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
    - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
      หรือสิ่งแวดล้อม
    - ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้    

    - มีประสบการณ์ จป.วิชาชีพ 1 ปีขึ้นไปสวัสดิการ
      1. วันหยุดประจำปี 13 วัน/ปี และวันหยุดพิเศษ
      2. รถรับ-ส่ง
      3. ชุดฟอร์ม
      4. ค่าเบี้ยเลี้ยง
      5. ค่าครองชีพ
      6. เบี้ยขยัน
      7. ค่ากะ
      8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      9. งานกีฬาและงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
      10.โบนัส
      11. ค่าตำแหน่ง
      12. กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงาน
      13. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ


*** เอกสารประกอบการสมัครงาน ***
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
5.หลักฐานการเกณฑ์ทหาร
6.หลักฐานการผ่านงานหรือหลักฐานอื่นๆที่สนับสนุนในการสมัครงาน


ผู้สนใจส่งประวัติ หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่
          บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด
          355 หมู่ 4 ซ.นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท
          ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร.02-709 3868   E-mail : personal@ampas.co.th
(ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบุคคล คุณ ณรงค์เวทย์ สุวรรณพงษ์)
Home | Corporate Information | Quality Certificates | Our Technology | Customers | Products | Subsidiary Companies | Career Opportunity | Contact Us
Copyright © 2013. All rights reserved. AMPAS Industries Co., Ltd | Sitemap